T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


Açıklama: ESAS NO: 2018/743 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
Kategori: RESMİ İLANLAR
Eklenme Tarihi: 24 Ekim 2018
Geçerli Tarih: 22 Mart 2019, 14:08
Site: Uşak İlk Haber Gazetesi
URL: usakilkhabergazetesi/haber_detay.asp?haberID=6326


Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı FADİME ÇIPLAK arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma ( Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle, T.C Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakla görevli bulunduğu Kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Uşak-Çevre yolu yol inşaat ve emniyet sahasına katılmak üzere, kamulaştırma alanı içinde yer alan ve davalıya ait olan Uşak İli Merkez İlçesi Beylerhan Köyü 256 ada 46 parsel sayılı 751,59 m2’lik kısmı hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalının hissesi bulunan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2018/743 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı, a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği, c-Açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. İl Basın No:863