UŞAK İLİ MERKEZ ESKİGÜNEY KÖYÜ VE ŞÜKRANİYE KÖYÜ ÇOK AMAÇLI SALON İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ


Açıklama: UŞAK İLİ MERKEZ ESKİGÜNEY KÖYÜ VE ŞÜKRANİYE KÖYÜ ÇOK AMAÇLI SALON İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ
Kategori: RESMİ İLANLAR
Eklenme Tarihi: 25 Haziran 2018
Geçerli Tarih: 19 Ağustos 2019, 17:51
Site: Uşak İlk Haber Gazetesi
URL: usakilkhabergazetesi/haber_detay.asp?haberID=6071


UŞAK İLİ MERKEZ ESKİGÜNEY KÖYÜ VE ŞÜKRANİYE KÖYÜ ÇOK AMAÇLI SALON İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ UŞAK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Uşak İli Merkez Eskigüney Köyü ve Şükraniye Köyü Çok Amaçlı Salon İkmal İnşaatı Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :2018/298619 1-İdarenin a)Adresi : ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK b)Telefon ve faks numarası : 2762231270 - 2762120934 c) Elektronik Posta Adresi : ihale@usakozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a)Niteliği, türü ve miktarı : - Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)Yapılacağı yer : Uşak İli Merkez Eskigüney Köyü ve Şükraniye Köyü c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 3-İhalenin a)Yapılacağı yer : Uşak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu b)Tarihi ve saati : 29.06.2018 -10:30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri. 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel İçeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler: Bu ihalede benzer iş olarak, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan Benzer İş Gruplarından (B) Grubu Üst Yapı (Bina) Grubu İşlerden III. Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir. 4.4.2.Benzer İşe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İhale konusu iş ve benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi veya Mimar 'dır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (İhale dokümanı, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi İl Özel İdaresi TR210001000256363568196193 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden satın alınabilir) adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, İşin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İl Basın No:480