UŞAK DEVLET HASTANESİNE VİTAL BULGU VE HASTABAŞI MONİTÖR ALIMI UŞAK ÖZEL İDARESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


Açıklama: Uşak Devlet Hastanesine Vital Bulgu ve Hastabaşı Monitör Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Kategori: RESMİ İLANLAR
Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2016
Geçerli Tarih: 19 Ağustos 2019, 17:55
Site: Uşak İlk Haber Gazetesi
URL: usakilkhabergazetesi/haber_detay.asp?haberID=5599


İhale Kayıt Numarası : 2016/182753 1-İdarenin a) Adresi :ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK b) Telefon ve faks numarası : 2762231270 - 2762120934 c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@usakozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Tür:Mal Nitelik:Tıbbi cihaz(Monitör) Miktar:2 Kısım Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Uşak Devlet Hastanesi Anbarlarına c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 gün içinde işe başlanacaktır 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Uşak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu B) Tarihi ve saati : 02.06.2016 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler: , 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge’veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. e) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM ( Original Equipment Manafacturer orjinal malzeme üreticisi) tarzı ürün üretilmek suretiyle üretici niteliği kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme. 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Her iki kısım içinde; Cihazlar 2 yıl garantili olacaktır.Cihazın garantisi, cihaz çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.Garanti belgesi teklifle birlikte sunulacaktır.Cihaz garantisi dolduktan sonraki 10 yıl yedek parça ve teknik servis taahhüdü tekliflerle birlikte verilmelidir.Firmalar cihazlarda değişmesi muhtemel olan yedek parçaların döviz cinsinden fiyat listesini tekliflerle birlikte sunacaktır.fırma 10 yıl boyunca vermiş olduğu listede belirtilen fiyatlarla yedek parça satışı yapacaktır. 4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler: Teklif veren istekliler her iki kısım içinde DİN veya EN veya ISO 9001 standartlarına uygunluk belgelerinden birini teklifleri ile birlikte komisyona sunacaklardır. Ayrıca ithalatçı firmanın, TS 12426'ya uygun TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini tekliflerde sunulacaktır. 4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Her iki kısım için Teklif edilen cihazların T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belgeler ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi ve teklif edilen malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Her iki kısım içinde; a)Tedarik edilecek cihazlara ait katalog ihale dosyası ile birlikte verilecektir. b)Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre teknik şartnameye cevap vereceklerdir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (İhale dokümanı, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi İl Özel İdaresi TR210001000256363568196193 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden satın alınabilir) adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İl Basın No:2016/299