Son Dakika :
UŞAK BELEDİYESİNDEN 15 TEMMUZ MESAJI
KENEVİR ÜRETİMİYLE ÇİFTÇİNİN GELİRİ 4-5 KAT ARTACAK
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ PROJE İLE KALKINACAK
İki gündür haber alınamayan esnaf Sivaslı'da ölü bulundu!
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞTAY YAPTI
Uşak Ticaret Borsası
EŞME'DE HALK EĞİTİM MERKEZİ SERGİSİ
VALİ KOCABIYIK KARAHALLI’YA ÇIKARMA YAPTI
Uşak Şehir Toponomisi Metodolojisi
Evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih20 Haziran 2019, 18:24
yazar Uşak Haber
UŞAK BELEDİYESİ İLANI
UŞAK BELEDİYESİ İLANI
PVC BORU VE EK PARÇALARI İLE ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR
PVC BORU VE EK PARÇALARI İLE ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR Uşak Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü PVC Boru ve Ek Parçaları ile Çelik Boru Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2019/280031 1-İdarenin a)Adresi :Karaağaç Mahallesi 1.Ezer Sokak No:8 Uşak Belediyesi Ek Hizmet Binası 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK b)Telefon ve faks numarası :2762214000 - 2762275671 c)Elektronik Posta Adresi :sukanal@usak.bel.tr ç)İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a)Niteliği, türü ve miktarı :1.Kısım 23 Kalem PVC İçme Suyu ve Atık Su Borusu ile Ek Parçaları 2.Kısım 2 Kalem Çelik Boru Toplam 25 Kalem PVC Boru ve Ek Parçaları ile Çelik Boru Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)Teslim yeri :Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Stok Sahası - Karaağaç Mah. Gediz Yolu Stok Sahası MERKEZ/UŞAK a)Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde teslimat yapılacaktır. 3-İhalenin a)Yapılacağı yer :Uşak Belediyesi-İslice Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No 3 UŞAK b)Tarihi ve saati :11.07.2019-11:00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. (Kamu ihale Genel Tebliği’ nin 58.3. maddesine istinaden) a)Aday veya istekli adına düzenlenen "Sanayi Sicil Belgesi", b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "Kapasite Raporu", c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "İmalat Yeterlik Belgesi", ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, belgelerinin asıllarını/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. 4.3.2. 4.3.2.1.Standarda ilişkin belgeler: 1. 1 KISIM- PVC BORU ve EKLEME PARÇALARI için: TS EN ISO 1452-2 TS EN ISO 1452-3 2. 2.KISIM- ÇELİK BORU için; TS EN 10217-1 belgelerinin asıllarını/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. İsteklinin yetkili satıcı/temsilci olması halinde, yetkili satıcısı/temsilcisi olduğu ürünün üreticisine ait belgeleri sunmak zorundadır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İl Basın No:209

EN ÇOK

OKUNANLAR

BUGÜN
 • Bugün haber eklenmedi.
DÜN
 • Dün haber eklenmedi.
BU HAFTA
 • Son 7 gün haber eklenmedi.
BU AY

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI