Son Dakika :
VALİ KOCABIYIK’TAN BAŞARI BELGESİ
SEÇİMİ KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN TEŞEKKÜR ETTİ
ÇAKIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
MEHMET ÇAKIN: EL DOKUMASI UŞAK HALISININ ÜRETİMİNİ ARTIRARAK, KADINLARIMIZA İŞ İMKANI OLUŞTARACAĞIZ
MEHMET ÇAKIN: TÜRKİYE’NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERE EN GÜZEL CEVABI UŞAK HALK VERDİ
“CUMHURBAŞKANIMIZ UŞAK’TA VATANDAŞLARA SESLENDİ”
VALİ KOCABIYIK KİTAP IN VE KÜTÜPHANE NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Çarşamba günü Uşak'ta
VALİ KOCABIYIK NEVRUZDA HALAY ÇEKTİ DEMİR DÖVDÜ
HASTANEDE YANGIN BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih07 Eylül 2018, 10:52
yazar Uşak Haber
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIŞ SEZONU İÇİN MERKEZ İLÇE KÖY OKULLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 114 TON YERLİ LİNYİT KÖMÜRÜ ALINMASI İŞİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIŞ SEZONU İÇİN MERKEZ İLÇE KÖY OKULLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 114 TON YERLİ LİNYİT KÖMÜRÜ ALINMASI İŞİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIŞ SEZONU İÇİN MERKEZ İLÇE KÖY OKULLARINDA
KULLANILMAK ÜZERE 114 TON YERLİ LİNYİT KÖMÜRÜ ALINMASI İŞİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIŞ SEZONU İÇİN MERKEZ İLÇE KÖY OKULLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 114 TON YERLİ LİNYİT KÖMÜRÜ ALINMASI İŞİ UŞAK İL ÖZEL İDARESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kış Sezonu için Merkez İlçe Köy Okullarında Kullanılmak Üzere 114 Ton Yerli Linyit Kömürü Alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/431266 1-İdarenin a)Adresi : ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK b)Telefon ve faks numarası : 2762231270 - 2762120934 c)Elektronik Posta Adresi : ihale@usakozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a)Niteliği, türü ve miktarı : 114 Ton Yerli Linyit Kömür Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)Teslim yerleri :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknik Şartnamede vermiş olduğu okul listesi ve miktarına göre okullara bizzat yerinde teslim edilecektir. c)Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 3-İhalenin a)Yapılacağı yer : Uşak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 17.09.2018 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: -İlimizde faaliyet göstermeyen ve bu nedenle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenmiş “katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” bulunmayan, üretici ve satıcıların İlimizde yapılacak ısınma amaçlı katı yakıt ihalelerine katılmak istemeleri durumunda; üreticiler için “Uygunluk İzin Belgesi” (üretici tarafından fotokopisi Onaylı) dağıtıcılar için herhangi bir İlden alınmış “Dağıtıcı Kayıt Belgesi” , satıcılar için ise herhangi bir İlden alınmış “Katı Yakıt satıcısı Kayıt Belgesi” (satıcı tarafından fotokopisi Onaylı) ibraz etmek şartıyla ihalelere katılabilmelerine, ihaleye konu olan katı yakıtların İl Mahalli Çevre kurulu Kararlarına uygun olmasına, -İhaleye katılan (Üretici/Dağıtıcı/Satıcı) teslim edeceği kömürle ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri yeterlilik belgesi kapsamında, son altı ay içinde alınmış analiz raporunun aslı veya Noterden tasdikli suretini (ihale kendisinde kalsın veya kalmasın), ibraz edeceklerdir. (İhale dosyasına koyacaklardır) -İhaleye katılan firmalar,taahhüt edeceği kömürle ilgili kalori miktarını gösterir imzalı belgeyi ihale dosyasına koyacaklardır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: - Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenmiş, 2018 yılında geçerliliği devam eden katı yakıt satış izin belgesi 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (İhale dokümanı, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi İl Özel İdaresi TR210001000256363568196193 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden satın alınabilir) adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9-istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13-Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İl Basın No: 614

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI