Son Dakika :
VALİ KOCABIYIK’TAN BAŞARI BELGESİ
SEÇİMİ KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN TEŞEKKÜR ETTİ
ÇAKIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
MEHMET ÇAKIN: EL DOKUMASI UŞAK HALISININ ÜRETİMİNİ ARTIRARAK, KADINLARIMIZA İŞ İMKANI OLUŞTARACAĞIZ
MEHMET ÇAKIN: TÜRKİYE’NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERE EN GÜZEL CEVABI UŞAK HALK VERDİ
“CUMHURBAŞKANIMIZ UŞAK’TA VATANDAŞLARA SESLENDİ”
VALİ KOCABIYIK KİTAP IN VE KÜTÜPHANE NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Çarşamba günü Uşak'ta
VALİ KOCABIYIK NEVRUZDA HALAY ÇEKTİ DEMİR DÖVDÜ
HASTANEDE YANGIN BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih06 Mart 2018, 16:40
yazar Uşak Haber
115 NOLU RESMİ İLAN
115 NOLU RESMİ İLAN
UŞAK ÇEVRE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLANI
UŞAK ÇEVRE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLANI 1. Uşak Çevre Birliğinin mülkiyetinde olan Ovademirler Köyü Evrentepe Mevkii adresinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama alanında; katı atık depo alanının işletilmesi, ayrıştırma tesisinin kurulumu ve işletilmesi, katı atık depo alanı içerisine depolanan atıklardan enerji elde edilmesi, 1 adet “sızıntı suyu paket ön arıtma tesisi” kurulumu ve işletilmesi, organik atıkların bertarafına yönelik biometanizasyon tesisi kurulması ve işletilmesi (bu tesisten elektrik enerjisi ve organik gübre üretilmesi), Uşak sınırları içersindeki tüm tehlikeli vasıfta olmayan atıksu çamurları ve diğer benzeri sanayi atıklarının Yüklenici tarafında sahada kurutularak depolanması veya ilgili protokol ve şartlar gereği uygun teknoloji kullanılarak bertaraf edilmesi ve işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile sınırlı ayni hak tesis edilerek üst hakkı verilmek suretiyle 25 (yirmibeş) yıllığına ihale edilecektir. 2. Taşınmazın İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Birlik Encümeni huzurunda Uşak Belediyesi Encümen odasında yapılacaktır. 3. İhaleye çıkartılan yerlerin, ihale Gün ve saati ile ihale muhammen bedeli: No A D R E S Nevi Ada Par. m² İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel (Aylık) (KDV Hariç) Muhammen Bedel (Yıllık) (KDV Hariç) %3 Geçici Teminat 1 Ovademirler Köyü Evrentepe Mevkii Uşak Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Arazı 1171 14.248,24 06.03.2018 14:00 16.666,67 TL 200.000,00 TL 6.000,00 TL 4. İhaleye girecekler: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 4.1. Kanuni ikametgâhı olması; 4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ikametgâh belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve ya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi, 4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, 4.3. TC Kimlik Numarası veya Vergi Numarası Bildirimi; 4.3.1. Gerçek kişi olması halinde TC kimlik numarasını gösterir nüfus kayıt örneği ve noter onaylı nüfus cüzdan fotokopisi, 4.3.2. Tüzel kişi olması halinde vergi numarası gösterir belge, 4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi; 4.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 4.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazetelerinin tamamı) ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 4.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir) 4.6. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 4.7. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 4.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10,5.11, 5.12, 5.13 maddelerindeki istenen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 4.9. İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum sözleşmesi, 4.10. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname, 4.11. Uşak Belediyesi’ne, İlgili Vergi Dairesine ve İlgili Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır), 4.12. 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname, 4.13. İhale üzerinde kalması halinde, çöp içerisindeki gazdan ihale şartnamesi ekinde yer alan teknik şartnameye uygun olarak Elektrik Enerjisi yapacaklarına ve/veya Teknolojik gelişmelere göre yeni sistemler kuracaklarına dair taahhütname, 4.14. Mali yeterlilik olarak; asgari 50.000.000 TL tamamı ödenmiş sermayeye sahip olduğuna dair ihale ilan tarihinden önce alınmış ticaret sicil kaydının aslını veya noter tasdikli suretini, 4.15. Teknik yeterlilik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde; 4.15.1. Aktarma istasyonu yapımı (kurulumu) ve işletilmesi, 4.15.2. Ayrıştırma ve ATY Hazırlama Tesisi kurulumu ve işletilmesi, 4.15.3. LFG teknolojisi ile elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu ve işletmesi 4.15.4. Biyogaz tesisi kurulumu ve işletilmesi, 4.15.5. Çöp taşıma operasyonu, İşlerinin tamamının tek bir sözleşme kapsamında yapıyor\yapacak olduğunu ispatlamak amacıyla; Belediyenin veya Katı Atık Birliğinin depolama sahasında tamamlanmış işler için iş bitirme belgesini ve bu iş bitirme belgesine ait noter onaylı sözleşmeyi, veya devam eden işler için, ilgili Belediye veya Katı Atık Birliği ile imzalanmış olan noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyasında sunmalıdır. 5. İstekliler ihale şartnamesi ve dökümanları Ovademirler Köyü Evrentepe Mevkii Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 1/A Merkez/UŞAK adresinde yer alan Uşak Çevre Birliği idari binasında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebileceklerdir. 1.000,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığında şartname ve eklerini satın alabileceklerdir. Şartname bedeli Halk Bankası Uşak Şubesi TR090001200978200007000017 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır. 6. Çevre Birlik Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI