Son Dakika :
VALİ KOCABIYIK’TAN BAŞARI BELGESİ
SEÇİMİ KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN TEŞEKKÜR ETTİ
ÇAKIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
MEHMET ÇAKIN: EL DOKUMASI UŞAK HALISININ ÜRETİMİNİ ARTIRARAK, KADINLARIMIZA İŞ İMKANI OLUŞTARACAĞIZ
MEHMET ÇAKIN: TÜRKİYE’NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERE EN GÜZEL CEVABI UŞAK HALK VERDİ
“CUMHURBAŞKANIMIZ UŞAK’TA VATANDAŞLARA SESLENDİ”
VALİ KOCABIYIK KİTAP IN VE KÜTÜPHANE NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Çarşamba günü Uşak'ta
VALİ KOCABIYIK NEVRUZDA HALAY ÇEKTİ DEMİR DÖVDÜ
HASTANEDE YANGIN BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih05 Mayıs 2016, 16:40
yazar Uşak Haber
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ
UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2016/146145 1-İdarenin a) Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO: 39 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK b) Telefon ve faks numarası:2762167000-6516-2762238477 c) Elektronik Posta Adresi:ukhbmsb@hotmail.com ç) İhale dokümanının https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebileceği internet adresi (varsa) : 2-ihale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :3000 ADET TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ - MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri:UŞAK DEVLET HASTANESİ c)Teslim tarihi:Genel Sekreterlik ile yüklenici arasında sözleşme yapıldıktan sonra yüklenici firma cihazları 10 gün içinde kurarak çalışır vaziyette teslim edecektir. Malzemeler 2016 yılı 6 parti, 2017 yılı 6 parti olmak üzere toplam 12 eşit parti halinde teslim alınacaktır. 2016 yılı için ilk parti sözleşmeye müteakip 10 iş günü içerisinde diğer partiler takip eden her ayın ilk 10 iş günü içerisinde teslim edilecektir. 2017 yılı için Ocak ayından başlamak üzere takip eden her ayın ilk 10 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Uşak Devlet Hastanesinin acil ihtiyacının olması halinde İl Stok Koordinasyon Birimi tarafından sipariş verildikten sonra malzemeler 10 iş günü içerisinde Uşak Devlet Hastanesinin deposuna teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 30.06.2017 tarihine kadardır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer:UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ İHALE ODASI b) Tarihi ve saati:25.05.2016-10:00 4.İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdarî Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Firmalar teklif ile birlikte kısımlara ait cihazların bakım ve onarımı için gerekli alt yapıya sahip olduklarını belgeleyeceklerdir.(Teknik servis sağlayacak personele ait eğitim durumlarını gösteren belge ve ulaşılabilecek telefon numaralarını ibraz edeceklerdir.) 4.3.2. 4.3.2.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif edilen TPN Hazırlama ve Uygulama Seti içerisinde yer alan setler ve cihazların, T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıt belgesine haiz olmalı ve TİTUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." İbaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibarî île olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. (TITUBB bayi bilgi formu) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunmayan TPN Hazırlama ve Uygulama Seti içerisinde yer alan setler ve cihazların üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde TPN Hazırlama ve Uygulama Setine ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır 4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: а.Tedarik edilecek cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogu ihale dosyası ile birlikte verilecektir. b istekli firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar" marka model cihaz ve setleri teknik şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklifle beraber verilecektir. c.İstekliler setlerin içindeki herbir sete ayrı ayrı numune vereceklerdir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi sete ait olduğu yazılmalıdır. Numuneler, orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikleri, UBB numaraları belirtilmelidir. d. Torbalar TPN kontaminasyon güvenliği ve toksik kalıntı rsikine karşı gama sterilîzasyon ile srteril edilmiş olmalıdır. bununla ilgili evrağı ihale dosyasında sunmalıdır. e. Setlerdeki bütün ürünlerin tamamı PVC, DEHP ve Lateks içermemelidir. Bu özellik belgelenerek ihale dosyasına konulmalıdır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. б. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ S ATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Genel Sekreterliğimizin T.Halk Bankası Uşak Şub. TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir, ihale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İl Basın No:2016/257 YAYINLANMA TARİHİ:06.05.2016 CUMA

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI