Son Dakika :
VALİ KOCABIYIK’TAN BAŞARI BELGESİ
SEÇİMİ KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN TEŞEKKÜR ETTİ
ÇAKIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
MEHMET ÇAKIN: EL DOKUMASI UŞAK HALISININ ÜRETİMİNİ ARTIRARAK, KADINLARIMIZA İŞ İMKANI OLUŞTARACAĞIZ
MEHMET ÇAKIN: TÜRKİYE’NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERE EN GÜZEL CEVABI UŞAK HALK VERDİ
“CUMHURBAŞKANIMIZ UŞAK’TA VATANDAŞLARA SESLENDİ”
VALİ KOCABIYIK KİTAP IN VE KÜTÜPHANE NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Çarşamba günü Uşak'ta
VALİ KOCABIYIK NEVRUZDA HALAY ÇEKTİ DEMİR DÖVDÜ
HASTANEDE YANGIN BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih28 Nisan 2016, 15:42
yazar Uşak Haber
DİŞ SARF MALZEME ALIMI
DİŞ SARF MALZEME ALIMI
DİŞ SARF MALZEME ALIMI
DİŞ SARF MALZEME ALIMI UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DİŞ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2016/135748 1 -İdarenin a) Adresi :CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO: 39 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK b) Telefon ve faks numarası:2762167000-6512 - 276223 8477 c) Elektronik Posta Adresi:ukhbmsb@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 148 Kalem Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri:UŞAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BANAZ DEVLET HASTANESİ, EŞME DEVLET HASTANESİ VE SİVASLI DEVLET HASTANESİ c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip malzemeler sözleşmenin 44.1. maddesinde listesi belirtilen ilgili hastanenin ambarına 12 parti halinde teslim edilecektir. İlk parti sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde, diğer partiler takip eden her ayın ilk 5 iş günü içerisinde ilgili hastanelerinin Tıbbi Sarf depolarına teslim edilecektir. Hastanenin acil ihtiyacının olması halinde İl Stok Koordinasyon Birimi tarafından sipariş verildikten sonra malzemeler 5 gün içerisinde ilgili idarelerin Tıbbi Sarf depolarına teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 30.06.2017 tarihine kadardır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer:Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi İhale Odası b) Tarihi ve saati:24.05.2016 - 10:00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 138. Kalem "HIZLI ETKİLİ YÜZEY DEZENFEKTANI (Aldehitsiz)" için teklifte bulunacak istekliler T.C.Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ruhsatını ve Malzeme güvenlik bilgi formunu ihale dosyasında sunmalıdır. 139. Kalem "EL DEZENFEKTANI 1000 ML" için teklifte bulunacak istekliler ürün Türkiye’de üretiliyorsa Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık kurumundan üretim ve dağıtım izni, ürün yurt dışından getiriliyorsa Sağlık Bakanlığı ithal izin belgelerini ihale doyasında sunmalıdır. 142.Kalem "ALKOL" için teklifte bulunacak istekliler ürün T.C TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki Belgesinin Noter onaylı kopyasını ihale doyasında sunmalıdır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onanma ilişkin belgeler: 20. , 21. ve 22. Kalemler 2 yıl süre ile garantili olmalı, garanti hem ithalatçı hem de satıcı firma tarafından ayrı ayrı belgelendirilmelidir. 111. Kalem "MİKROMOTOR (Laboratuvar )" 3 yıl garantili olmalı, garanti hem ithalatçı hem de satıcı firma tarafından ayrı ayrı belgelendirilmelidir. 4.3.2. 4.3.2.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif edilen ürünler, T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt belgesine haiz olmalı TITUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. ( TİTUBB bayi bilgi formu) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 1-Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri tıbbi sarf malzemeler için ihale tarih ve saatine kadar teklif etmiş olduğu kalemlere ait numunelerini ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edeceklerdir. Söz konusu numuneler üzerine firma ismini ve ürünün ihaledeki sıra numarasını ve ihale kayıt numarasını belirten etiket yapıştırılacaktır. 2- 8. ve 9. Kalemler için teklif verecek olan istekliler İhalede firezlerle birlikte tüm frez numaralarını ve numunelerini de içeren katalog teslim edecek olup, idarenin isteği doğrultusunda frezler bu katalogdan seçilecektir. 3-104. Kalem "CANAVAR HARD FREZ" için teklif verecek olan istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogu ihale dosyasında sunmalıdır. 4-139. Kalem "EL DEZENFEKTANI 1000 ML" için Hastane enfeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisid ve fungisid, virüsid, protozoid etkili ve Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi <2 dakika olmalıdır. Bunlarla ilgili klinik raporlar teklif ile birlikte sunulmalıdır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Genel Sekreterliğimizin T.Halk Bankası Uşak Şub. TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İl Basın No:2016/236 YAYINLANMA TARİHİ:29.04.2016 CUMA

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI